Menu
<<< LCAD95 dokumentation >>>

**** Version 6.32, oktober 2000

Under menuen M3 Udskriv Kurver er lavet lidt om og man kan nu vælge at udskrive simple kurver. Simple kurver vil sige, at der udskrives højdekurver som rette linier for hver celle i modellen uden nogen sammenhæng. Der findes også de hidtidige muligheder for at udskrive normale rette linier eller splines der samles op og sorteres for en fortløbende udskrift. Dette tager meget lang tid ved meget store modeller, og derfor er den nye simple metode kommet med, der er utroligt meget hurtigere ved store modeller.

Flyttet Tillige højdekurver fra Skyggemodel til M3 Vis Model, fordi funktionen kan bruges for al visning af M3 modeller som flader.

Indlagt under Sammenlæg Punkter og Find Tætte Punkter, at man kan bestemme om punkterne skal have samme kode eller punktnummer, for at punkterne sammenlignes / sammenlægges. Er praktisk i en opmåling, hvor man har målt til samme detailpunkter flere gange og kun vil have sammenlagt disse punkter (under Rettelser) der har samme punktnumre. Efter sammenlægning af punkter, er det tit praktisk at Slette Dobbeltpunkter og linier under Slet Punkter. Se også under ?? Sammenlæg Punkter med samme punktnumre.

Rettet en grov fejl der kunne komme i nogle tilfælde ved optegning og brug af buffere. Fejlen skrev til hukommelsen et ukendt sted og det giver hurtigt disse underlige fejl i Windows, som man ikke ved hvor kommer fra. Fejlen kunne især fremprovokeres ved brug af SHIFT eller CTRL sammen med musen for zoom og flyt ved minimering og gendan af LCAD95 vinduet og måske ved Udtegning til printer, hvor der nu bruges buffere.

Ny menu Optimering Tegn under Opsætning eller M3 Vis Model. I menuen kan vælges størrelse af fladebuffere for henholdsvis skærm eller printer, om fladebuffer og flade optimering skal være tilkoblet (sammenkobling af flader med samme farve) og som noget nyt, om der skal bruges den normale polygon buffer optimering. Man vil normalt ikke forandre noget i menuen, kun hvis man har problemer, kan man prøve at lave noget om på optimering under optegning her.

......................

Adskilt optimering af polygonbuffer i printer og skærm i menuen Optimering Tegn. Skærm er tilkoblet som standard, men er frakoblet til printer / plotter, fordi NT giver et internt problem ved mange printer drivere, hvis der bruges buffere et sted mellem 500 og 4000 punkter. Se desuden under spørgsmål ?? Udprintning tager 35 sek under NT 4.0?

....................

Man kan nu også bruge variabel 'OptiTegn = n' i INI filen for at bestemme standard tegneoptimering. 'n' summeres p.t. som:

1 = flader optimering
2 = polygon optimering Skærm
4 = flader brug buffer.
8 = polygon optimering Print

....................

Efter noget mere test, viser det sig at Windows 98 ikke kan klare mere end max 15 - 20.000 punkter i polybufferne med samme farve (sikkert 65536 / 4), så afskærer Windows resten i bufferen. Der kommer nu et Bip og en fejlmeddelelse under Resultater, hvis max overskrides.

Det var galt med både farver og tykkelse af linier ved Udtegning. Jeg gik ud og købte mig en printer (EPSON 740i) og fandt fejlen, der nu er rettet.

Ny funktion for oprettelse af linier efter samme punktnumre. Under Nyt Objekt er lavet lidt om, så menupunktet Linier samme koder er erstattet af Linieføring Auto. Her fremkommer menuen Kodefunktioner, hvor der nu er indlagt endnu et par funktioner for linieføring, en til samme punktnumre og en til samme koder. Der startes i toppen af Punkttabellen og punkter med samme nummer (samme kode) indlægges i bunden af Punkttabellen som en lang linie, uanset der findes andre punkter imellem. Der tages hensyn til valgt linietype under Nyt Objekt og evt. valgt Tegningsblok og kun punkter FGS type 0 forbindes.

Indlagt så man kan bruge #nnn som kode for flader / cirkler for at hente den ønskede farve nnn direkte fra Farvetabellen. En behagelig og sikker metode når man vil lave et farveindeks, der passer med en M3 model, som det ses herover. Kun differens modellens blå indeks ses, de gule++ modeller (målt og projekt model) har deres egen farveindeks. De viste net kotering bruger altid kode 0 for valg af farve - her sort.

..................

$nnn virker stadig på samme vis, hvor nnn er en gråtone 0 - 255 og kan nu også bruges for cirkler. Andre data end lige farven tages som normalt fra Kodetabellen.

Rettet så punkter får en udefineret kote under Beregning ortogonalt, hvis punktet ved cursor har en udefineret kote. Desuden bliver Den vertikale retning nu altid 100 gon, hvis et af de 2 punkter til retningsbestemmelse har en udefineret kote. Sig gerne til, når det kniber nogle steder m.h.t. til udefinerede koter.

Rettet så man igen kan bruge at Resultater i egen fil med egen Editor. Det har været galt siden BRG filen fik eget fortløbende nummer til brug af flere LCAD95. Alle Resultater tømmes stadig, når data overføres (i BRG filen) til egen Editor.

Nå! Så har jeg lavet om på Udtegning til printer / plotter. Hidtil har jeg brugt en separat funktion til printeren forskellig fra den til skærmen. For undgå en masse fremtidige problemer, har jeg nu lagt de 2 funktioner sammen i en samlet til både skærm og printer, så der er høj sikkerhed for at der udtegnes det samme hvert sted. Det var galt med flere ting ved printer udtegning, fx valg af tykkelse og flader m.v. og det skal nu være bedre. Min nye printer er endnu ikke anskaffet så de er kun testet lidt løst, kom bare tilbage.

................

Jeg håber ikke det giver megen ulejlighed med den ny printer driver, men mindst et sted giver det jer lidt arbejde. Alle indlagte papirer i eksisterende tegninger udtegner nu et forskelligt område. Fra LCAD tidernes morgen (i 1992) har jeg vendt akse X og Y til printeren og har haft megen bøvl ud af det. Det er vendt tilbage nu og gør at alle definerede papirer 'ligger ned'. Det er ikke helt enkelt at rette og derfor har jeg ikke valgt en automatisk metode til konvertering. Man gør lige dette ved et eksisterende papir: Træk 100 gon fra vinklen under Udtegning. Placér nu cursoren ved papirets holdepunkt, tast 'cf', træk papiret på plads med musen og tast ESC.

.................

Der er nu også mere logik i papirets drejning og visning i diverse Preview og som sagt nu bedre sikkerhed for en korrekt Udtegning - som vist på skærmen. Et sted mere der kræver opmærksomhed for nogle: Hvis man bruger forskellig justering (skalering) af plotterens / printerens akser, tror jeg man skal bytte dem om nu. Men lav i alle tilfælde en test (med nogle koordinatkryds) og se om målforhold udtegnes korrekt på hver led. Man indstiller al skalering af akser i LCAD95.INI filen, også evt. for skærmen.

Under Snap Punkter kan nu man nu vælge om kun 3D punkter (punkter med en kote) skal snappes

M3 Rotation i 3D af M3 model direkte. Ved 'a33' kan man bestille 3D rotation af en vist M3 model. Man placerer først cursoren ved det punkt der skal roteres omkring og vælger menuen og Drej om punkt. Man kan indtaste den horisontale og vertikale vinkel og man skal tilkoble 3D visning. Nu vises M3 modellen roteret i 3D og man kan bruge pilene til dreje og tippe modellen. Desuden kan bruges + og - til at øge eller mindske den stepvinkel der skal bruges ved pilene. Der mangler p.t. at laves lidt omkring korrekt at skjule de rigtige flader. 3D Funktionen er rigtig god på skyggelagte modeller som vist herover - et vist 140 år gammelt skibsvrag.

................

Under M3 Rotation kan man udskrive en BMP billedserie af en 3D roteret M3 model. Der bruges det valgte step i gon både horisontalt og vertikalt og man kan vælge at udskrive et bestemt antal billeder fra den viste position eller alle billeder ved at indtaste 0. Det er en god idé at vælge et eget bibliotek, hvis der udskrives mange filer. Man vælger et filnavn der bruges som form til filnavn_vv_hh.bmp som filnavn for hvert billede. Dette format passer umiddelbart til visning af en sådan model i LCAD95. Indlæs blot en af disse BMP filer og man kan nu rotere modellen med pilene, der vil skifte mellem de enkelte BMP filer indtil man taster ESC.

Rettet en fejl ved kotering af punkter når man afsætter et frem, til højre eller ortogonalt under Nye Punkter. Der bruges den vertikale vinkel der beregnes når man markerer en Retning, til at bestemme en kote for det nye punkt, beregnet fra punktet ved cursor. Fejlen var at den vandrette afstand blev brugt, hvor det skulle have været den skrå afstand, for at bestemme den vertikale afstand til det nye punkt. Det giver en uendelig lille fejl tæt på vandret, men fejlen øges kraftigt ved større vertikal vinkel. Som en anden nyhed får det nye punkt en udefineret kote hvis koordinattype YX er valgt under Opsætning.

Indlagt så man kan få tegnet samme M3 model forskudt flere gange i planet, så man bedre kan tegne model 1 og model 2 og evt. differens samtidigt. Man skal indtaste forskydning af koordinater for model 1 eller 2.under M3 Vis Model for at de 2 modeller tegnes forskudt. Der står YX i menuen men det er relativ i forhold til M3 modellen, så forskydning sker vandret / lodret i forhold til denne.

Ny funktion under Stationering, hvor man kan få oprettet netpunkter ved hjælp af en stationeringslinie og et profil. Man skal først markere center for profilet og placere cursoren ved profilets start. Nu vælges Netpunkter under Stationering og Markér Profil der huskes i alle efterfølgende operationer. Nu placeres cursoren ved stationeringens start og menuen vælges igen. Man indtaster nu hvor langt der max skal være mellem de netpunkter man vil have oprettet, ved 0 oprettes kun punkter i alle profilpunkter. Nu startes funktionen og alle punkter i profilet ud af stationeringen oprettes.

.....................

Herover ses hvor der er oprettet en 10 cm M3 model med 2 cm kurver ud fra sådanne netpunkter, der skal bruges til sammenligning med en model ud fra opmåling af vejen og en differensmodel kan så vises. Man kan skimte stationeringen og det brugte profil (skaleret). Man kan måske undre sig over de 'knæk' der kan skimtes ud af modellen, men det kommer jo af at stationeringen skifter kote i bestemte punkter, fx 3 meter ude, hvor det er tydeligt.

......................

Under M3 Oprettelse kan nu bruge at fylde M3 celler i en eksisterende M3 model på samme vis som der kan indsættes netpunkter under Stationering.

......................

Under M3 Oprettelse kan nu også vælges hvilke celler der skal fyldes i en M3 model. Man kan vælge mellem Alle, Kun fyldte celler eller Kun ikke fyldte celler. Dette gælder for de fleste funktioner der fylder M3 celler.

Indlagt så man nu kan indtaste en parallel forskydning af linien 2p markeret under Skæringer, for de 3 skæringer der bruger 2p som markeret linie i menuen. Positivt forskyder linien til højre, negativ til venstre. Hvis man har vænnet sig til tasteslag for en af disse skæringer skal nu medtages et ekstra RETURN.

Når man indsætter et udklip i Punkttabellen kommer nu en menu Udklip Indsæt, hvor man kan vælge at indsætte udklippet som en blok ved cursor, som det hidtil har fungeret, eller man har nu som noget nyt, mulighed for kun at opdatere Punktnumre, koder, koordinater eller koter for punkterne fra cursor. Praktisk hvis man fx har nogle punkter liggende 2 steder og gerne vil kopiere kun koterne fra det ene sæt punkter til det andet. Man har nogle af de samme muligheder ved at vælge Opdatering når man Indlæser en fil, her skal punktnumre dog passe sammen, for at nogle data opdateres i de enkelte punkter. Man skal nok forestille sig funktionen under Udklip, som at man klipper et stykke af en kolonne ud, fx koterne, fra et sted og nu kan indsætte denne blok et andet sted.

Ny Menu Drej Tegning under Rettelser. Man kan nu vælge mellem 3 typer drejning.
1: En indtastet drejning i gon.
2: En drejning så retning til et markeret punkt drejes til andet markeret punkt.
3: En drejning så en markeret linie skærer et andet markeret punkt.
For alle 3 drejninger kan vælges, om der skal drejes omkring 0,0 eller omkring et markeret punkt (der markeres til sidst). Desuden tages hensyn til om en tegningsblok er valgt og der gemmes en FGS Backup inden der sker en drejning.

.....................

Udvidet med Tipning af tegning / blok under menuen Drej Tegning. Man kan vælge at tippe et antal gon eller direkte indtaste antal meter tipning / afstand. Der kan tippes omkring 0,0 eller markeret. Man skal normalt have markeret i hvilken Retning, der skal tippes inden valg af funktion, men man har også mulighed for at indtaste denne Retning manuelt. Hvis man vælger tipning meter / meter skal man have markeret 2 punkter hvor retning og afstand beregnes ud fra. Der spørges også om koordinater Y og X skal justeres ved tipningen eller man kun vil justere Z.

Hvis man Afsatte et punkt ud af en polylinie, der gik ud over polyliniens ende, kunne der blive indsat et punkt med udefinerede koordinater og deraf til tider en systemfejl. Det er nu rettet.

..................

Diverse steder hvor der afsættes punkter ud af polygon linier / stationeringer, indsættes nu også en kote / Z for punkterne. Tidligere blev kun beregnet Y og X for de nye punkter.

Ny funktion Afsæt i Retning ved Radius under Nye Punkter. Man placerer cursoren ved et punkt, hvorfra man vil have afsat et punkt ud af en bue, man kun kender radius for. Inden da har man markeret Retning for tangenten af buen og man skal efter valg af funktionen indtaste radius, fodpunkt og evt. perpendikulær. Positiv radius krummer til højre, negativ til venstre.

Ny funktion Nummerér Punktnumre under Obs Funktioner. Man kan bruge at markere en blok i Obstabellen og ellers bruges hele tabellen. Man skal indtaste start punktnummer.

.............

Rettet en systemfejl hvis man valgte kun at opdatere koordinater i Punkttabellen fra Obstabellen i menuen Obs Overføring.

Udvidet Indlæs DXF til at oversætte DXF koder MTEXT og ELLIPSE. Herover ses en konverteret AutoCad arkitekttegning over nogle lejligheder. Ved de mange tekster der ses bruges netop MTEXT, der definerer blokke af tekst. ELLIPSE udledningen er endnu ikke klar.

Man kan nu bruge Slet Polygon Indenfor eller Udenfor på en M3 model, på samme vis som man sletter en anden del af tegningen. Sådan kan man nemt tilpasse en digital M3 model til fx en vejplan eller andet, hvor man har en afgrænsning den digitale M3 model skal holdes indenfor. I forvejen kan M3 celler slettes enkeltvis med cursoren eller ved en ramme.

.................

Rettet en fejl ved skalering af X-aksen i en M3 model. I kanten kunne der blive fyldt celler med forkerte koter.

.................

Ved indsætning af profiler fra en M3 model under menuen M3 Kanal Snit kan man nu styre formatet for tekster for dybder og på tværs hver for sig.

Hvis man udskriver fladedata til Punkttabellen fra en M3 model, tages nu hensyn til, om der vises en skyggelagt model som vist herover (skibsvrag). Flader overføres med en $nnn kode, hvor nnn er gråtonens styrke 0 - 255 for den enkelte flade. Den $ kodning fortolkes af LCAD95 direkte, så gråtonen vises direkte uden om Kodetabel og Farvetabel, når der bruges $ kodning for flader. Overføring af flader fra M3 modeller til Punkttabellen optager uendeligt meget plads, men giver mulighed for videre konvertering m.v. og som her en vist 3D rotation. Jeg arbejder videre på direkte 3D roteringer af M3 modeller, der giver en rigtig god fornemmelse skyggelagt.

Hvis man manuelt vælger en baggrundsfarve, kontrolleres nu korrekt om en linie tegnes med denne farve og farven skiftes til farve nr. 0 i disse tilfælde (hvis Farve15 ikke er frakoblet i INI filen).

Rettet så man kan indtaste alle værdier i menuen Farvetabel Udfyld under Farvetabellen. Nogle RGB felter kunne ikke indtastes.

Rettet så papiret på tegningen altid vises korrekt efter den valgte opsætning for printeren under Udtegning. Hvis man fx valgte et andet stykke papir direkte under udtegning, blev det nye papir ikke altid justeret og vist korrekt på tegningen, selvom udtegningen blev OK.

NICON AP-700 formatet er lavet noget om, så data bedre medtages i forbindelse med friopstillinger. Dette gælder punkter der måles til, og som ikke indgår i friopstillingen. Desuden indlæses nu punkter med indtastede koordinater som foreløbige koordinater til alle punkter, hvis det er frakoblet at punkter med koordinater skal indlæses. Sådan kan også tit gennemføres en hurtige netberegning, hvis der er indtastet nogle koordinater i marken. Hvis samme punkt er indtastet flere gange med forskellige koordinater bruges de sidst indtastede.

................

Alle Obs Indlæsninger er udvidet med en Obs Kodekontrol straks efter indlæsning. Kodekontrollen søger at finde koder for punkter, der ikke har kode, ved punkter med samme punktnumre. Både tomme koder og koder med et '0' (et nul) betragtes som tomme, så man kan nøjes med at give punkterne en kode 0, efter at de en gang er indtastet med den rigtige kode i marken. Hvis der findes samme punktnummer med 2 forskellige koder udskrives dette under Resultater. Funktionen findes også selvstændigt under Obs Funktioner.

.................

Linier med Opstillinger vises nu med en lilla farve i Obstabellen, så man nemmere kan skille opstillinger ad visuelt.

Indlagt så man kan vælge hvilken farve baggrunden skal have under Opsætning og Udseende 'oua'. For normal opsætning (lysegrå RGB=192,192,192) indtastes farve nummer -1. Man kan også indlægge baggrund farven i LCAD95.INI filen ved 'BagFarve = nr'. Grunden til jeg har indlagt muligheden for farveskift er, at man så kan styre farven på de BMP filer man Udskriver, sikkert gerne hvid. Baggrundsfarven har ingen indflydelse ved Udtegning til printer og farven huskes i den enkelte FGS tegning.

...................

Udvidet muligheden for Udskrivning af store BMP filer. I menuen Udskriv BMP kan man nu også udskrive hele tegning i den viste opløsning på skærmen. Der hentes automatisk min og max koordinater i tegningen for at definere området der udskrives. Tegningen udskrives retvendt, selvom man har valgt at vise en drejning på skærmen under Udtegning.

..................

BMP filer kan nu også udskrives som det papir / udsnit, der er valgt under Udtegning. Dette er en også god måde, hvorpå tegningen evt. drejes i BMP filen, hvis der er valgt en drejning under Udtegning. Som opløsning i BMP filen bruges som ovenfor den viste opløsning på skærmen.

? Horisontal vinkel skal ikke bruges. Jeg har en fri opstilling, hvor der er målt til et fikspunkt der kun ligger 2 meter væk. Derfor ønsker jeg kun at bruge den højde jeg kan få fra fikspunktet men ikke retningen. Poul siger du har lavet så man kan vælge kun at bruge højden, men det kan jeg ikke finde. Er det rigtigt?

! Hvis du giver den horisontale vinkel værdi -1, ignoreres vinklen (i alt fald under Netberegning) og det er nok det, du er efter. Poul tænker måske på den funktion, hvor man kan bruge højdemål uden at måle en afstand. D.v.s. man flere steder fra, blot kan sigte til samme punkt (med den rigtige vertikale vinkel) og punktet vil beregnes og medtages i et net. Man bestiller denne metode under Net Opsætning. Desuden kan du vist roligt tage punktet med 2 meter som målt horisontalt, da vægtningen som udgangsretning skal vægte punktet utroligt lidt, men dette skal du lige kontrollere grundigt.

? Skift nemt version. Når jeg prøver at indlæse version 6.32 igen, vil jeg slette linien med WINSPOOL, som du foreslår. Først skal jeg have afsluttet den sag, som jeg lige nu udarbejder i version 6.29.

! OK. Et tip til nemt at skifte mellem forskellige versioner, når man har problemer som dit. Man placerer de forskellige LCAD95.EXE filer med navne som LCAD9529.EXE, LCAD9530.EXE, LCAD9531.EXE, LCAD9532.EXE osv. alle i LCAD95 mappen. Så for at skifte version klikker man på LCAD95.EXE filen og taster DEL (sletter den). Nu trækker man den EXE fil version man vil bruge med Hmus holdt nede, til et frit sted i LCAD95 mappen, slipper Hmus og vælger Kopier i menuen. Nu taster man F2 for at rette filnavnet til LCAD95.EXE, ENTER og så er den valgte version i brug.

? LCAD95.INI version problemer. Et tip, som måske kan afsløre problemet med A4 - A1 udtegning: Lcad95 version 6.29 sender nu 7 fejlmeldinger ved opstarten. Dem har jeg ikke set før: (Alle angår C:\LCAD95\LCAD95.INI)
Ukendt 'PrnDefault' , Ukendt 'PrnEkstra', Ukendt 'AfsætObs', Ukendt 'FejlOYX ', Ukendt 'FejlOZ', Ukendt 'FejlSYX' og Ukendt 'FejlSZ'.

..................

Hver fejlmelding får et klik på OK-knappen, og så kører programmet, som det skal. INI filen, som jeg bruger, er vist nok hentet i samme zip-fil som EXE-filen version 6.31. Har for nylig ændret denne ini-fil, men kun ved at udskifte Poul Hansens firmadata i 'Udskriv DSF fil til KMS' med egne data.

! Ja, INI filen må være hentet fra version 6.31 og dette giver sikkert dine problemer. Kan du ikke finde den INI fil du brugte tidligere? Man skal normalt ikke opdatere sin INI fil, selvom jeg sender den med i en opdatering. Man skal blot kigge i den, for at se om man vil bruge nogle af de nye ting, der er mulighed for. Man har normalt en del egen data i sin INI fil, så den skal man beholde. Netop de nye ting fejlmeldes (de 7 nye variable), fordi du bruger du bruger en nyere INI fil 6.31 sammen med en ældre LCAD95 version 6.29. Prøv at finde din gamle INI fil og så tror jeg også du kan bruge LCAD95 6.32 uden problemer med printeren (måske...). Jeg fik indlagt nogle print test data i INI filen som sikkert driller.

? Papir A4 skiftes slet ikke? Har indlæst v. 6.32 igen og slettet linie med WINSPOOL i INI-filen. Samme resultat som før. I dialogbox 'Indstil printer' ændrer jeg printer til plotter (HP 220 Design Jet) og format A4 til A1. Klikker på 'Egenskaber' og ser, at formatet i HP-boxen også er ændret til A1. Derefter klikkes frit, og det viser sig, at A4-rammen på tegningen er uændret. Udtegning på plotteren bliver kun i A4-format, men dog i det ønskede målforhold. Prøver at plotte igen med uforandret indstilling, men denne gang vælges 'plot omkring cursor' i stedet for 'plot som defineret'. Plotteren udtegner så et areal omkring cursor i A4-format. Jeg har genindlæst version 6.29. Den er ok.

! Jeg så koden igennem igen og kom frem til at du sikkert har en linie 'PrnDefault = 1' liggende i din LCAD95.INI filen. Den har jeg brugt som test på et tidspunkt og vil netop gøre at man ikke kan indstille noget for printeren, dens standard opsætning vil altid blive brugt. Hvis du finder en sådan linie, fjerner du den bare. Virker det?

? Netberegning - Optimal eller Basis? Jeg har lige lavet nogle netberegninger på en 3km lang udskillelse gennem noget skov. Kunne du (når du får tid) prøve at forklare mig, hvad forskellen er på basis og optimal netberegning? Hvilken vil du anbefale til beregning af omtalte polygon, når der tilknytning til det overordnede net i begge ender og ikke undervejs?

! Du skal altid bruge den optimale Netberegning. Både beregning af Foreløbige koordinater og Basis Netberegning i menuen kan bruges inden den Optimale Netberegning, men kun for at lette en tung beregning. Foreløbige koordinater bruge at regne ligefremt, d.v.s. punkter beregnes fra kendte punkter indtil ikke flere kan beregnes og det kan lykkedes i nogle tilfælde, andre ikke og giver ca. koordinater, der kan bruges til en nem videre Netberegning. Basis netberegning skipper alle nøjagtige detaljer som hensyn til valgt koordinatsystem og har også blot som formål at aflevere gode koordinater der kan bruges i den optimale Netberegning. Når du har 3 km målingen klar, kan du så ikke sende mig en kopi til test. Man skal kunne se under Resultater at punkter midt på stykket er mindre nøjagtige end i enden, det vil jeg gerne se passer.

? Netberegning og kendte punkter? Jeg medsender her noget fra en gammel vejudskillelse, som vi er ved at genoplive. I obs ligger min måling til netberegningen. Den er indtastet, men skulle være ok. Jeg er overbevist om, at de beregnede koordinater er i orden. Når jeg ser under resultater, er "Afvigelser mellem kendte og beregnede koordinater" helt tossede fra punkt 7411105 og frem - hvorfor? Til sidst under resultater står der "Målestok afstande 0,645405" - hvorfor? Jeg beklager, men her vi nær ved grænsen for mine evner. Jeg håber meget, at du kan hjælpe. Vi har en del gamle vejsager, som vi skal have ud af døren og de skal alle startes forfra, så jeg skal have overblik over det med de netberegninger.

! Din opsætning i Obstabellen er blot en smule forkert. Du har markeret nogle punkter som kendte og dem har jeg alle meldt ukendt under ALT-me - Obs Markering. Man melder ikke punkter kendte længere men beholder de kendte punkter under Fikspunkter. Man kan bruge fikspunkter med koordinater direkte i Obstabellen, men det er mest et levn fra gammel LOBS.

.................

Så lagde jeg de fikspunkter du har i Punkttabellen op i en FIKS2000 HDB database, men dem har du sikkert allerede liggende der.

................

Så lavede jeg en smule om under Netberegning Netdetaljer, hvor jeg valgte Beregn Udefineret, Udskriv alle mål og Udskriv Startdata.

................

Prøv nu i den FGS jeg sender med, nu beregnes opmåligen uden problemer, som du kan se herunder. Mine Resultater ligger i TXT filen og databasen i HDB filen. For hver Opstilling vises hvor god din udgangsretning bliver, så du kan kontrollere at du sigter tilstrækkeligt til kendte punkter.

..............

Under Resultater kontrollerer du hvert enkelt mål, hvor mange mm målet afviger fra beregnet mål i nettet ved de beregnede koordinater. Bag mm vises % afvigelse, hvor 100% betyder at afvigelsen er lig den afvigelse du oplyser du måler med under Obs Opsætning.

...............

Senere i Resultater kan du se at Afvigelser mellem nye beregnede koordinater på fikspunkter og de brugte slet ikke afviger. Du kan også se hvor gode de beregnede punkter bliver samlet senere. Til sidst kan du se den samlede afvigelse for hele målingen, igen i forhold til de middelfejl du oplyser du måler med.

................

********************************************************************
9-10-0 11:17 Netberegning plan i '12579'.

Fikspunkt database 'FIKS2000'
Der korrigeres for S34 Jyll. koordinatsystem.
Bruger oplyste middelfejl.
Hort. afstande 5.0 mm + 10.0 ppm
Hort. vinkler 5.0 mm + 10.0 ppm
Centrering fiksp=10.0 mm opst=0.0 mm signal=4.0 mm i planet
Fikspunkter nyberegnes ved centrering yx=10.0 mm z=10.0 mm
Middelfejl start i planet: 0.4571 * forventet (4.8760 mm)

Koordinater start og flyttet i meter.
Punktnr Y X dYX
1000 257301.846 313185.155 0.00
7411003 258113.470 315432.380 0.00
7411005 257662.920 315027.550 0.00
7411007 257687.390 313317.960 0.00
7411095 258063.128 314193.003 0.00
7411105 256889.203 313161.951 0.00
7411106 257110.231 313418.964 0.00
7411107 257023.626 313643.753 0.00
7411108 256911.457 313909.037 0.00
7411109 257165.100 314074.609 0.00
7411110 257444.883 314280.676 0.00
7411111 257698.703 314262.511 0.00
7411112 257974.862 314232.808 0.00
7414001 253804.450 315857.440 0.00
7416003 253907.610 312874.800 0.00

20 netpunkter og 51 observationer. % er af forventet afvigelse.

Punkt Retning mm. % Vandret mm. %

7411007 opstilling. -163.1278 gon 3.9 ppm udg.ret.
7414001 0.0000 6.8 53 4639.63
7411005 62.2180 -36.5 186 1709.77
1000 342.0080 7.2 57 407.79 -3.0 23
7411108 4.5700 13.5 75 975.44 5.0 27

1000 opstilling. 126.3264 gon 4.7 ppm udg.ret.
7411007 252.5550 -0.3 2 407.79 -3.0 23
7416003 67.8690 -12.6 41 3408.39
7411105 70.0970 3.5 31 413.31 -4.7 35
7411106 129.9670 0.6 8 302.30 4.2 35

7411105 opstilling. -3.5748 gon 16.9 ppm udg.ret.
1000 0.0000 -8.5 54 413.29
7411106 348.7900 8.0 54 338.99 0.9 7

7411106 opstilling. 145.2176 gon 20.3 ppm udg.ret.
7411105 0.0000 -4.3 28 338.98
7411107 131.3700 3.9 28 240.90 0.8 7

7411107 opstilling. 76.5890 gon 21.9 ppm udg.ret.
7411106 0.0000 -1.6 10 240.89
7411108 197.9440 1.6 10 288.03 0.7 6

7411108 opstilling. 74.5330 gon 20.2 ppm udg.ret.
7411107 0.0000 1.6 10 288.02
7411109 288.6500 -1.6 10 302.90 8.4 70

7411109 opstilling. 163.1829 gon 18.8 ppm udg.ret.
7411108 0.0000 -0.9 6 302.90
7411110 196.4030 1.0 6 347.48 9.1 73

7411110 opstilling. 159.5860 gon 5.6 ppm udg.ret.
7411109 0.0000 0.1 6 347.48
7411111 244.9640 -6.7 66 254.47 5.2 45
7416003 16.3300 27.0 72 3806.41

7411111 opstilling. 7.8817 gon 4.4 ppm udg.ret.
7411110 196.6660 2.6 19 254.47
7411112 398.9400 -2.6 14 277.76 -0.8 7
7416003 169.7800 -30.5 83 4037.09
7411005 289.1420 10.2 78 765.88 14.1 85

7411112 opstilling. -193.1786 gon 25.6 ppm udg.ret.
7411111 0.0000 -1.1 8 277.75
7411095 220.1490 1.0 8 96.83 -1.0 10

7411095 opstilling. -173.4210 gon 11.3 ppm udg.ret.
7411112 0.3930 -1.5 9 96.83
7411005 44.9540 2.8 9 925.56 9.0 50

7411005 opstilling. 71.5333 gon 10.9 ppm udg.ret.
7411095 0.0000 -1.9 9 925.55
7411003 281.8660 1.5 9 605.71

7411007%000 opstilling.
7411007 0.00 0.0 -100

7414001%001 opstilling.
7414001 0.00 0.0 -100

7411005%002 opstilling.
7411005 0.00 0.0 -100

7416003%003 opstilling.
7416003 0.00 0.0 0

7411003%004 opstilling.
7411003 0.00 0.0 -100

Punkter beregnet efter 1 sek.

Punktnr Y X
1000 257301.846 313185.155
7411003 258113.470 315432.380
7411005 257662.920 315027.550
7411007 257687.390 313317.960
7411095 258063.128 314193.003
7411105 256889.203 313161.951
7411106 257110.231 313418.964
7411107 257023.626 313643.753
7411108 256911.457 313909.037
7411109 257165.100 314074.609
7411110 257444.883 314280.676
7411111 257698.703 314262.511
7411112 257974.862 314232.808
7414001 253804.450 315857.440
7416003 253907.610 312874.800

Alle netpunkter og deres middelfejl i mm.
Punktnr Y X dYX
1000 257301.846 313185.155 6.6 mm
7411003 258113.470 315432.380 9.1 mm
7411003%004 258113.470 315432.380 0.0 mm
7411005 257662.920 315027.550 7.0 mm
7411005%002 257662.920 315027.550 0.0 mm
7411007 257687.390 313317.960 6.4 mm
7411007%000 257687.390 313317.960 0.0 mm
7411095 258063.128 314193.003 8.3 mm
7411105 256889.203 313161.951 7.9 mm
7411106 257110.231 313418.964 6.9 mm
7411107 257023.626 313643.753 7.6 mm
7411108 256911.457 313909.037 7.4 mm
7411109 257165.100 314074.609 8.1 mm
7411110 257444.883 314280.676 7.9 mm
7411111 257698.703 314262.511 7.1 mm
7411112 257974.862 314232.808 7.6 mm
7414001 253804.450 315857.440 9.9 mm
7414001%001 253804.450 315857.440 0.0 mm
7416003 253907.610 312874.800 9.5 mm
7416003%003 253907.610 312874.800 0.0 mm

Nyberegnede fikspunkters differencer til databasen.
Punktnr dYX dY dX
7411003 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1
7411005 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1
7411007 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1
7414001 0.0 mm 0.0 mm 0.0 mm 1
7416003 0.0 mm -0.0 mm 0.0 mm 1

Middelfejl i planet: 0.4046 * forventet (5.3595 mm)
Middelfejl fordelt : Rad=0.3621 Tan=0.4298 Ver=0.0000
Punkter er opdateret i Obstabellen

? Linietykkelse problemer? Efter indlæsning af 6,32 i går, synes jeg at have lidt problemer med at få stregtykkelsen til at makke ret. Samme kode udtegnes ikke med samme tykkelse, og linier med tykkelse 3, 5 el. lign udtegnes som meget smalle linier??

! Det skal nok passe, for jeg har rodet lidt med valg med farver og tykkelser, men umiddelbart kan jeg ikke se en fejl. Prøv at sende mig en fil, hvori du har problemer og skriv nogle linier det er galt med. Det kan være nogle detaljer i tegningen, med nogle flader eller lign. Virker det OK på skærmen, hvis du under Opsætning - Udseende vælger Printer som Farveskema? (dog meget tykke linier)

.........................

Lars skriver: Til Jens vil jeg sige, at du skal være opmærksom på, at det er den første kode i en linie der bestemmer, hvordan linien udtegnes. D.v.s. at skal du kontrollere koden på et linieforløb, skal du ikke kigge et tilfældigt sted på linien, men finde starten af linien, nok nemmest i kodetabellen. Hvis koden her er rigtig, og du stadig får forkert udtegning er der nok et problem. Men så må du hellere snakke med Ulrik.

...................

Fejlen med de forskellige koder i et linieforløb kan i øvrigt nemt opstå, hvis man under "Nyt Objekt" har "Brug punktkoder" til at stå til "Ja". Så skifter koden gennem hele linieforløbet med de aktuelle koder til punkterne der forbindes. Hvis skaden er sket, og man har forskellige koder i linien, kan de rettes til den første kode i linien ved at gå ind under "Rettelser", derefter "Kodefunktioner" og vælge "kontrol alle liniekoder".

... Her er et lille hjørne af et ejendomskort når jeg plotter ud sker det med samme smalle linietykkelse, dog på nær dato og j. nr. som jeg har været inde og rette med "tt"??

... Jeg har nu fundet ud af hvorfor du har problemer. Fejlen kommer fordi du i hele tegningen bruger farve 0 (sort) indtil du kommer til kode jk3k der bruger farve 1. Herefter kommer bl.a. journal og dato som du har rettet og de udtegnes så korrekt fordi de kommer senere i Punkttabellen. Jeg skal se at lægge en ny version op www.landmaal.dk/lcadupd.zip til i morgen tidlig, hvor jeg har prøvet at rette fejlen. Du kan sikkert p.t. omgå fejlen ved at indlægge et kunstigt kodeskift i et punkt øverst i Punkttabellen, der lige skifter til en kode med en anden farve.

...................

Jeg har lige et par bemærkninger til din tegning. Du har skåret tegningen til med udløbere og som du kan se, justeres de nye linier ikke korrekt til kredsene. Her bruger du lige funktionen 'tka' under Kredsfunktioner der kontrollerer alle disse kredse. Desuden bruger du en farvelagt prikket flade og så snart man arbejder med farvede flader er det bedst at stille Tegn i lag under Opsætning, der tegner alle flader først og siden resten af tegningen. Du opnår samme funktion ved at du har placeret dine flader først i Punkttabellen.

...................

Der var en detalje mere i din tegning. Under Avanceret og TegningsInit har du liggende nogle data, der bl.a. gør at du ikke kan gemme din Drejning under Udtegning. Du kan roligt slette disse init data (CTRL-A og DEL i vinduet), der er kommet med som en kopi fra din start tegning.

? Arealer passer ikke? Når jeg har beregnet en sag i polygondatas "land" program og indlæser KOR filen i lcad, vælger jeg at skifte til system 34, når sagen er tilsluttet fix systemet. Vedhæftede sag er en gl. sag og godkendt sag med et areal på 38945 m². Pga. supplerende måling er sagen indlæst i lcad, men arealet i lcad giver ikke samme areal som land programmet. Den lille tegning på 100x100 udgør vel et areal på 1,0000 ha. Er det noget med skift af koordinatsystem at gøre, for når jeg læser den ind lokalt giver arealet 38945 m².

! Vedr. Arealer er de 38945 m² et tilnærmet areal, men det accepteres i KMS at beregne arealer som i et ret system. Når I arbejder i fx System 34 er systemet ikke ret, og du ved at man ikke umiddelbart kan beregne en længde i system 34 ved at bruge 2 sæt koordinater direkte. Der skal ske en korrektion og det giver en lille forskel i afstande og derfor også i arealer. Det mest korrekte areal får du ved at beregne i system 34, passer bedst med virkelige m² der findes i marken. Men om du beregner areal i lokalt system eller system 34 accepteres vist begge i KMS.

........................

Hvis du er efter at vide et virkeligt nøjagtigt areal, skal du over geografiske koordinater og bruge en funktion i det geografisk modul. Du skal forestille dig at overfladen af parcellen krummer som formen på overfladen af ellipsoiden der bruges i systemet og at linierne mellem punkterne i parcellen krummer som geodætiske linier. Arealet beregnet i system 34 er stadig en smule tilnærmet, men utroligt nøjagtigt.

? Skråningssignatur skifter retning? På vedhæftede tegning vedrørende matr. nr. 8k m.fl. Hole By vil jeg lægge skråningssignatur for at vise, at den private fællesvej ligger højere end 13a og Sundvej. Jeg har markeret højre ende af vejgrænsen, flyttet cursor til yderste venstre ende af den brudte linie, tastet 'nSt' (ikke 'nat', som hjælpen foreskriver) og derpå markeret højre endepunkt af den prikkede skråningsfod efterfulgt af cursorflytning til bundliniens start og indtastning af 'nSb' og valg af parametre. Det virker, men som du ser, skifter skråningen retning 2 gange. Først udgår de korte streger fra bundlinien, så udgår de på en strækning fra overkanten af skråningen, hvilket er korrekt, og på det sidste stykke udgår stregerne igen fra skråningsfoden, hvilket er forkert. Er der noget jeg har misforstået? Jeg har prøvet at ændre retningsparametrene, men det afhjalp ikke fejlen.

! Ja, det ser umiddelbart lidt underligt ud. Nej, du gør det rigtigt nok. Blot tager funktionen hensyn til evt. koter ved punkterne i top og bundlinie, så der kan beregnes signatur over en skråning, der vender sig indtil flere gange. Som du kan se herover, har du en negativ kote i toplinien og nogle koter med 0 i bundlinien. Dette får signaturerne til at vende sig. Så enten skal der findes korrekte koter i linierne, eller du skal stille alle koter som udefineret. Tast 'tJyz', tast -500 og ENTER for at fylde alle koter med -500. Nu kan du få indlagt signaturen korrekt.

..................

Lige en detalje mere i din tegning. Du har valgt Snap Frit i menuen Snap Punkt. Det gør, at det er umuligt at snappe top eller bundlinie korrekt og fx skifte til Punkttabellen. Slå Snap Frit fra ved 'sh' så kan du snappe linierne. Jeg skal nok rette 'nat' i hjælpen.

? Leica format? Kan man ikke udskrive en fil i Leica format?

! Jeg er ikke helt inde i dette med Leica, men er det ikke dem der bruger Wild instrumenter? Der findes et format som i LCAD95 kaldes W80 under Udskrivning, som jeg ved, at flere bruger som filformat til at uploade punkter til en Wild teodolit, serie 600 m.fl. Det er faktisk samme format som det GSI8 / Leica format, der kan indlæses som Observationer, blot bruges et lille 'w' til sidst i hver linie, så vidt jeg husker.

......................

Så hvis du er ude efter at uploade punkter med koordinater til en Wild teodolit du bruger, udskriver du bare en W80 fil under Udskrivning i LCAD95 og så skal du på en eller anden måde uploade denne fil til teodolitten, sikkert via COM porten og et tilhørende program (eller Windows Hyperterminal). Hvis W80 formatet ikke kan bruges, kan jeg nok lave det format der skal til, hvis du finder en eksempel fil eller dokumentation frem til mig.

? Udprintning tager 35 sek under NT 4.0? Er der ikke sket noget med udprintning efter du har rodet med det? Når jeg udskriver til min laserprinter bliver LCAD blokeret i lang tid efter, ca. 35 sek, ved udskrivning af medfølgende fil. Udskriften på printeren kommer så efter de ca. 35 sek. I øvrigt er det ikke kun LCAD der bliver blokeret, det er hele computeren. Jeg mener ikke selv jeg har lavet nogle ændringer i min opsætning på printeren eller computeren, så spørgsmålet er, om der sker nogle ting i programmet, der tager så lang tid? Jeg prøvede i øvrigt med en af de ældre udgaver af programmet og der var der ingen problemer.

! Hjælper det på dit problem nu? www.landmaal.dk/lcadupd.zip

... Ja både og. Først var resultatet det samme. Låsning af program og computer i lang tid. Så prøvede jeg at ændre fladebufferen til print til det dobbelte, 16384, men uden resultat. Så prøvede jeg de tre sidste muligheder. Først alle tre. Så tog det kun et par sekunder, før programmet var klar igen. Herefter prøvede jeg dem en af gangen. Det viste sig så, at det er når "polygon optimering" bliver sat til "Nej", at programmet er færdig med udskrivning næsten med det samme. De to andre, "flader brug buffer" og "flader optimering" gav ingen målbar forskel på den tid programmet var låst.

... Ja, så er fejlen da afgrænset noget. Det undrer mig, at det ikke var fejlen jeg fandt, den lå netop i polygon optimeringen (opsamling af vektorer til udtegning). Jeg må tænke lidt videre over det, fejlen skal helst findes. Hvilken printer driver bruger du?

... Jeg bruger en "HP LaserJet 5L" print driver, svarende til printeren. Versionen kan jeg ikke lige se.

... Så fik jeg kigget på problemerne. Min gamle monitor er ikke god, så jeg satte min NT disk i den nye computer og installerede din HP 5L driver.

.............

Det viser sig at problemet ligger i Windows NT 4.0. Mellem det interface LCAD95 afleverer udtegning til og indtil driveren, ligger en funktion der kan omdanne en blok af vektorer til single vektorer, og den har et enormt problem, når antal vektorer overskrider et sted mellem 500 og 4000 vektorer, der gør at din udtegning vokser fra et øjeblik til 30 sek. Dette kan udledes, fordi det gælder alle printer drivere (kun i NT), hvor vektorerne skal udskilles, men gælder fx ikke HP plotter driverne og skærm driverne, der åbenbart kan manipulere disse vektor blokke direkte. Jeg vil løse problemet ved at adskille vektor optimering til skærm og printer, og som standard frakoble optimering til printer. Man kan også se, at hvis man sænker bufferen til fx 500 vektorer 'kvæles' den interne Windows funktion ikke længere. For at teste dette, skal man desuden have fx en helt sort tegning med masser af tekst, netop som din tegning.

..............

Ellers må jeg nok sige NT har en klar fordel tegnemæssigt (og flademæssigt) og jeg vil begynde at anbefale NT frem for 95 / 98. Dog siges det at support for NT 4.0 (fra 1996?) snart udgår, så man må nok skulle videre.

... Ja den service pack 6 jeg, eller rettere din Far, sender til dig skulle efter sigende være den sidste, så nu hedder det Windows 2000. Det siges dog også, at der ikke er så mange drivere m.m. der understøttes af Windows 2000 endnu. Men det kommer vel. Der er selvfølgelig også Linux. Det kunne jeg da godt tænke mig at prøve, hvis det ikke var fordi, det nok ville sluge en ufattelig bunke tid. Og der er vist endnu færre drivere m.v. til.

? Sammenlæg Punkter med samme punktnumre. Som du ved, har jeg primært beregnet netberegninger i LCAD, men detailmålingerne i LAND. Nu er jeg så begyndt så småt med detailmålingerne i LCAD. Og der har jeg et lille ønske.

................

Nogle gange måler jeg til samme detailpunkt fra to stationer, uden at punktet skal indgå i netberegningen. Det er også let nok at ignorere ved netberegningen. Problemet er, at detailmålingen giver to forskellige koordinater. I punkttabellen prøvede jeg "sammenlæg punkter". Men det havde den uheldige virkning, at der blev medtaget andre punkter som opfyldte nærhedskriteriet, sat til 0.02 m, idet jeg havde målt punkter på flere etager, der lå lige over hinanden. Så det jeg kunne tænke mig var, at der under "sammenlæg punkter" var en mulighed for at sætte kriteriet "samme punktnummer". Så vil de andre punkter ikke blive medtaget.

! Jeg har nu lagt ind, så samme punktnumre og koder kan være et kriterium.

? Grove LCAD95 / Windows problemer? Jeg er ikke sikker om det er et problem i netberegningen, som jeg har skrevet til dig om. Muligvis er det min computer, den viser i hvert fald nogle meget mærkelige vinduer ind imellem. Vinduerne er under indlæsning i Lcad95 sommetider gennemsigtige og teksten i den øverste bjælke blinker. Så jeg håber næsten at du finder et eller andet.

! Når du får sådanne problemer prøver du først at boote Windows igen. Det hjælper næsten altid, da specielt Windows 95 og 98 er meget ustabile m.h.t. til småfejl i de programmer der afvikles (Windows NT er bedre). Jeg skrev om at opdatere din LCAD95 med sidste version, da jeg netop har opdaget en mindre fejl der kan genere Windows. Hvis det ikke hjælper, skal du prøve en af de forrige LCAD95 versioner og se om det gør din Windows mere stabil. Hvis det også fejler kan det være nødvendigt at prøve at installere Windows igen. Det kan faktisk gøres på omkring 1/2 time og behøver ikke at virke afskrækkende. Men som sagt, skyldes det sikkert bare at LCAD95 (eller et andet program) har lavet en fejl der påvirker Windows og så kan en reboot klare problemet. I sådanne tilfælde prøv tillige gerne at vurdere, om det er en bestemt tegning eller lign. der skaber problemerne, så vi kan få indkredset de fejl i LCAD95 der måtte være.