Menu
<<< LCAD95 dokumentation >>>

**** Version 6.33, december 2000

Lidt rettelser i Profil Editor. Man kan ikke længere oprette et profil af et profil (en tegning der allerede vises i profilmode). Skift med TAB indtil plan mode inden et nyt profil oprettes. Frakobling af Udglattet kurve og tilhørende fejlpunkter sker nu korrekt når punktet vælges i menuen.

..............

Desuden genereres ikke længere den Udglattede kurve og fejlpunkter, når tegningen skiftes mellem plan / profil mode og så er der lavet en del ved styringen mellem plan / profil visning. Man kan nu arbejde i begge mode, ved fx pilene for at skifte profil, hvor det i plan mode dog kræver mere regnekraft, da der først skal skiftes til profilmode, beregnes flytning, kurver og fejlpunkter m.v. og skiftes tilbage til plan mode.

...............

Alt i alt skal det nu virke noget bedre at arbejde på store tegninger i Profil Editoren både i plan og profil mode. Profil Editoren er jo beregnet til manuelt at fejlskud i store mængde fladedækkende data, her fra en multibeam søopmåling. Den viste middelkurve og fejlpunkter oprettes løbende og dette kræver nogen regnekraft ved mange data.

.................

Det er nu lavet om ved skift mellem plan og profil, så tegningen flyttes indtil det viste profil er centreret. Tidligere blev blot hele tegningen centreret.

Ny funktion for at finde middel vertikal kurve for en række XYZ filer med profiler i menuen XYZ Midlet Profil. Træk en eller flere XYZ filer ind i LCAD95 og vælge Midlet kurve i menuen XYZ Vælg Metode.

...................

For indlagt kurve:
Y = differens (fx i cm ved skala 100)
X = beam nummer omkring 0
Z = antal punkter midlet for dette beam
D = varians for dette beam. Varians vil sige middel afvigelse af alle til middelprofilet og dette vokser normalt ret kraftigt i yderkanten af profilerne, pga. flere fejlskud og generelt større variation af målt kote (punkterne ligger mere spredt).

...............

Der udskrives nu parametre til Resultater efter en beregnet korrektionskurve. Disse parametre kan indsættes direkte i LCAD95.INI filen og vil bruges til korrektion af alle beam næste gang man opretter en M3 model ved RAB metoden. Desuden tages også hensyn til denne XYZ korrektion når man finder den vertikale middelkurve og kurven skal gerne blive helt flad efter brug at beregnede parametre. Der kan dog stadig være lidt afvigelse, fordi korrektion sker inden udskillelse af punkter der afviger for meget, så man kan prøve at forbedre parametrene det sidste stykke vej.

................

; XYZ vertikal mm korrektion i LCAD95.INI filen
; 20. dec 2000. Herunder beam -49 til 48
XYZKorrVer=\
-10, 8, 11, 17, 16, 18, 19, 20, 21, 21,\
21, 21, 22, 22, 22, 20, 20, 20, 18, 18,\
18, 18, 17, 16, 14, 11, 12, 12, 9, 7,\
3, 4, 0, -1, -2, -2, -4, -4, -5, -4,\
-3, 0, 1, 4, 4, 4, 1, 0, -1, 0,\
4, 9, 13, 12, 11, 10, 7, 6, 4, 3,\
3, 4, 3, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10,\
11, 12, 16, 19, 20, 22, 23, 23, 24, 25,\
26, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 42,\
44, 45, 48, 52, 57, 53, 36, 16,

Når man oprettede Profil Kontrol fra en XYZ fil, blev distancen ikke beregnet korrekt, hvis der indgik profiler, der blev skippet. Det er nu rettet så disse profiler også skippes for beregning af distance, der ellers kan blive en utrolig zigzag sejlads ved dårlige profiler med alt for lang distance.

.................

Under Profil Kontrol kan man nu bestemme, at der kun skal regnes på en del 0 - 100% af hvert profil. Man vælger dette i menuen og indtaster i % hvor der skal startes og stoppes i hvert profil. Praktisk for at undersøge om nogle bestemte dele af profilerne er mere fejlbehæftet end andre dele (yderkant / centrum).

Rettet under Afsæt polære punkter under Nye Punkter 'pp'. Der blev ikke taget rigtigt hensyn til en udgangsretning forskellig fra 0. Funktionen er praktisk for at afsætte nogle få polære punkter på tegningen i stedet for en mere kompliceret beregning under Observationer.

Under 3D Beregning er indlagt en ny simpel funktion for beregning af volumen ved en snappet polygon ved cursor 'b3p'. Funktionen er nu ikke ny, men hentet fra gamle DOS LCAD, hvor den altid har ligget. Den er praktisk ved fx en vej eller å, hvor man har en langstrakt tynd polygon og gerne vil have beregnet volumen til en bestemt kote. Beregning af volumen ved en sådan polygon kan ske simpelt, fordi man tilnærmer overfladen til en ret linie mellem polygonens sider. Hvis man så skal til at bruge nogle punkter indenfor polygonens afgrænsning (fx nogle vejmidter) for at definere overfladen, er der ingen vej udenom og man må over at bruge den normale Digitale Terrænmodel under Avanceret.

Digital terrænmodel under Avanceret. Udvidet i menuen med valg af om afgrænsning skal medtages som fladepunkter. Praktisk når man trækker sin afgrænsning over eksisterende fladepunkter der skal bruges (som i fx en vejside).

..................

Man kan nu også i menuen bestemme at fladeoptimeringen skal frakobles. Der oprettes jo en trekant flademodel over de eksisterende fladepunkter og efter denne oprettelse sker en optimeringen, der sikrer at nettet er optimalt, dvs. alle linier summeret i nettet er kortest muligt. Denne metode er dog ret kompleks og hvis man får kontrolfejl under en beregning, kan man forsøge at frakoble denne optimering i menuen og prøve igen.

..................

Opsætning i menuen Terrænmodel gemmes nu i FGS filen.

....................

Der er rettet en detalje i forbindelse med modelflader, der falder nøjagtigt sammen med afgrænsningen, hvor der kunne blive beregnet en smule forkert volumen / areal.

Under Observationer og når der beregnes detailpunkter i de enkelte opstillinger, er rettet med hensyn til at signal og opstillingshøjder større end 9 m og mindre -9 m (udefineret), så der ikke udskrives under Resultater vertikale mål, når højder udefinerede indgår.

..................

Man har nu mulighed for ikke at få vist flere Obs advarsler, når man er i gang med længere beregning under Observationer. Før blev fejlen blot vist og man måtte tygge sig igennem alle senere fejl. Hvis man slår fejlvisning fra, kan man altid se alle forløbne fejl i LOG filen under Avanceret efter beregningen.

...................

I menuen Terrænmodel kan nu også bestemmes om der under Resultater skal vises data for hver enkelt flade i den oprettede digitale model. Det vil normalt fylde for meget.

Der er nu lavet en simpel automatisk fejlretning i en Netberegning. Man kan justere en fejlfaktor i menuen Netdetaljer 'ALT-bndx' under Observationer. Når denne faktor er større end 0 (5 er standard) sker der midt i Netberegningen en vurdering af hvilke mål, der har mindst denne fejlfaktor / middelfejlen og disse mål udelades i den videre Netberegning. De markeres som vist del herunder med en stjerne, og der vises en generel linie med klar tekst, når der er registeret store fejlmål. Dette skulle kunne hjælpe en del på at finde disse fejl, man så tit har i Netberegninger med et forkert punktnummer osv. Man vil efter en Netberegning med store målfejl, vurdere hvilke mål man skal fjerne eller have rettet i Netberegningen og derefter beregne igen. Det kan måske virke underligt, at der herunder også vises en '*' ved de 94%, men det kommer jo af, at afvigelsen for netop dette mål, siden midt - fejlvurderingen, har rettet sig helt op, fordi den virkelige fejl ligger i sigtet 153.3 gon. Fejlvurderingen sker ved 1/100 del af start netmasken, der også kan stilles under Netdetaljer.

.........................

Punkt Retning mm. % Vandret mm. %
81050113 opstilling. 134.411 gon 83.1 ppm udg.ret.
81057053 0.000 -5.4* 94 163.17 17.8 324
81050115 153.300 531.9*10046 58.96
81050114 243.743 0.0 -100 63.98 4.9 95
OBS! Mål markeret med '*' er udeladt ved fejlfaktor > 5

............................

Der er også udvidet med muligheden for at markere / afmarkere et mål i Obstabellen som Udelad fejl i mål under Obs Markering 'ALT-ml' og der vises et lille 'u' i starten af linien. Det virker som den automatiske, blot startes målet allerede med målfejl frakoblet.

Når Fikspunkter åbnes, udskrives nu til LOG filen (under Avanceret) om HDB filen blev åbnet eller ej. Som det ses i eksemplet herunder, kan man se hvordan algoritmen søger med formindsket pathnavn indtil HDB filen findes.

..............

09-12-00 00:46:19 (2) Fikspunkter 'C:\WINDOWS\SKRIVEBORD\JOGOS\TT1' kan ikke åbnes
09-12-00 00:46:19 (3) Fikspunkter 'WINDOWS\SKRIVEBORD\JOGOS\TT1' kan ikke åbnes
09-12-00 00:46:19 (3) Fikspunkter 'SKRIVEBORD\JOGOS\TT1' kan ikke åbnes
09-12-00 00:46:19 (2) Fikspunkter 'JOGOS\TT1' kan ikke åbnes
09-12-00 00:46:19 Fikspunkter 'TT1' er åbnet

Rettet en fejl, der gjorde at linietykkelser kunne blive forkerte, når de blev tegnet straks efter en flade i Punkttabellen. ... Nu er funktionerne, der styrer farve og tykkelse, skrevet noget om, da også punktsymboler, der indeholdt flader gav problemer med at vise rigtig linietykkelse. Desuden er 'ai' lavet om til en menu Tegningsinfo, hvor man kan se en del pen statistik under Resultater, hvis man vælger Windows penne i menuen. Statistikken viser blot hvilke interne penne og brush der har været i brug, deres farve, antal gange i brug m.v. Praktisk, specielt for mig, for at se om det virker rimeligt med den interne optimering af pen og brush brug. De nye funktioner er testet kun lidt!

..................

Gentaget pen 527 og brush 0.
# 0 Pen cor=FFFF00 tyk=0 n=28
# 1 Pen cor=FF00FF tyk=0 n=14
# 2 Pen cor=FF0000 tyk=0 n=78
# 3 Brush cor=C0C0C0 n=48
# 4 Pen cor=808080 tyk=0 n=454 ..............

Rettet en fejl der bla. gjorde at Opdatering af koordinater under Indlæs Fil ikke virkede.

Tegnet '\' som tit findes i filnavne er rettet i den interne font. Tegnet fik ikke den rigtige plads som proportional, så efterfølgende tegn overskrev '\' tegnet.

I PunktInfo Ortogonalt havde sneget sig 'D=' ind, er nu rettet til 'P='.

Under Rettelser og Drej Tegning og når der skal indtastes en retning, bruges nu som standard sidst markerede Retning på tegningen. Dette gælder både en horisontal retning og en vertikal tipning.

Diverse M3 fil typenavne er samlet i en menu M3 Vælg Format. Formatet M3S, der er en SDL PKT fil med cellepunkter i en oprettet M3 model, kan nu indlæses som en PKT fil, hvor man i menuen Indlæs SDL har den mulighed. Man kan altså bruge den oprindelige filtype XYZ eller PKT og skal ved disse filtyper vælge hvilken type indlæsning der skal ske. Sådan er det meget nemmere og man ser straks hvilke muligheder man har med den enkelte type fil.

...................

Rettet diverse småting under M3. Fejlpunkter er rettet en smule, specielt ved XYZ filer med indlagt navigation.

.................

Forbedret og lavet en del om under Profil Kontrol. Man vælger nu mellem den normale beregning eller en alternativ metode der er flere gange hurtigere, men med varieret nøjagtighed. Man kan tillade en mindre nøjagtighed fordi kontrollen af profilerne ikke går tabt ved svingende nøjagtighed og ved den alternative metode kan man normalt få udtegnet færdig dokumentation efter nogle minutter selvom der skal kontrollere flere tusinde profiler.

.................

Når man indlæser en XYZ fil for at lave en profilkontrol, indlæses nu som start en fil LCADPROF.FGS der skal ligge i LCAD95 mappen. I den vil man bla. have tilpasset sin Kodetabel og have indlagt et passende hoved mv., der passer til de kurver og tekster, der indlægges på tegningen af profilkontrollen. Grafikken og akser m.v. er udvidet en hel del som det ses på A4 eksemplet herover, der afleveres som vist, lige til Udtegning direkte fra XYZ filen med profiler. Papir, antal kurver og intervaller m.v. er fuldt definérbare.

Ny funktion under Beregning Bue hvor man kan få beregnet midthøjden i en bue markeret ved 3 punkter.

................

Ny 3D beregning 'b3r' hvor man markerer 3 punkter for en flade i 3D og der udskrives vertikal og horisontal retning for maksimalt fald på 3D fladen. Funktionen bruges internt fx for beregning af skyggelægning og multibeam profilkontrol.

Rettet en fejl under rettelse af tegn i en font. Hvis man rettede et bestemt tegn, blev indeksering af alle tegn i fonten ikke opdateret korrekt, hvilket gjorde at tegn efter det rettede tegn ikke blev vist korrekt, hvis der var et andet antal koder i det rettede tegn.

Hvis man bruger FGS komprimering som normalt og for store afvigelser på nogle koordinater (fx felter Z eller D) kommer en større meddelelse i forbindelse med udskrift. Hvis man nu vælger ESC på denne afbrydes Udskriften og ved ENTER fortsættes. Tidligere blev udskriften gjort færdig uden egentlig fejlmelding, hvilket gjorde at man ikke kunne fortryde under afslutning af LCAD95, hvis der kom en advarsel om afrundingsfejl under FFGS komprimeringen. Det kan man så nu, ved at trykke ESC på advarslen, så fejlmeldes og LCAD95 afsluttes ikke, så man kan få gemt filen fejlfrit.

Efter rettelse af 'ingen FGS fil fejlmelding', blev også fx LCADSYM.FGS fejlmeldt.

 

Rettet en fejl ved den nye funktion, der opretter punkter ud af en stationeringslinie med koter efter en punkt overflade. Som det ses herover (før og efter) kunne det ske at nogle punkter fik forkert kote eller slet ingen kote. Det røde punkt tilhører et kontrol profil, der skal kontrolleres mod overfladen (5 m net med baggrund i fly laseropmåling).

.....................

Under 'as' Avanceret - Stationering bruges normalt, at stationeringen skal ligge sekventielt i Punkttabellen. Det gælder vist ikke alle funktioner (som fx beregning af stationering), men nu accepteres ikke længere, at snap af stop linie bruges som start stationering. Hvis man har indmålt stationeringen baglæns, har jeg lavet en ny funktion 'asv', hvor man først placerer cursoren ved stationeringens start og så lige kan få vendt stationeringens helt (dens start og stop) og så bruge stationeringen som tænkt.

......................

På rigtigt store netmodeller og kortere stationeringer er hastigheden øget gevaldigt for oprettelse af stationspunkter med fladekoter ved hjælp af en max sidelængde i overfladens net. Det er stadig ikke lavet til 'fuldtids brug', men skulle være tilpas kvikt nu til nogen brug. Til mere brug kan en M3 model oprette 'straks' koter ud af en polygon. Hvis max sidelængde er for kort, kan nogle punkter blive oprettet uden koter.

Nu gemmes de fulde fil HDB pathnavne, selv når man indtaster et HDB filnavn under fikspunkter, der er nyt og skal oprettes. Før gik det galt, hvis man indtastede et filnavn for HDB fikspunkter i en andet bibliotek og gemte FGS filen derefter. Når man åbnede FGS filen igen, kunne den valgte HDB fil ikke findes igen automatisk, da navnet ikke var gemt med det fulde pathnavn.

.................

Hvis man valgte at Indlæse en FGS fil i menuen og indtastede et FGS filnavn der ikke fandtes, kom der ingen fejlmelding. Det er nu rettet.

Under Udtegning kan man nu bestemme, om der skal tegnes en ramme helt i papirets kant. Det er nok ikke helt i kanten, men i den yderste kant af det papirareal, som Windows oplyser der kan tegnes på. Kode 0 i Kodetabellen bruges som liniekode.

.................

Nå, det virkede ikke for godt på min printer. Rammen kom ikke helt med, fordi Windows åbenbart ikke oplyser nøjagtigt, hvor stort et areal der kan tegnes på. Først lavede jeg så man under Resultater får lidt besked for hver udskrift, som vist herunder. Siden lavede jeg, at man under Udtegning kan styre mm manuelt, hvor stort et papirareal man har at tegne på i mm på hver led. Derfor kunne jeg reducere til de viste 271 * 197 mm mod Windows oplyste 280 * 204 mm. Man kan muligvis også øge arealet, hvis det går den vej på. Indtast 0, 0 for den automatiske hentning. Brug evt. 'Pvertmm = nnn' og 'Phorimm = nnn' i INI filen, hvis man altid vil starte med faste mm værdier for papiret.

...................

Tidspunkt...: 10-11-00 03:04:55
Udtegner til: EPSON Stylus CO
Papir.......: 271 * 197 mm
Opløsning...: 360 / 360 DPI
Målforhold..: 1:1000
Origo.......: -0.311, -215.278
Drejning....: 0 gon

Under Opsætning kan man nu bestemme, om der altid skal bruges ASCII / ANSI tekst konverteringer i LCAD95. Det skal man normalt, da LCAD95 FGS tegninger altid ligger i ASCII, men ved fx test kan man slå det fra, eller man kan bruge ANSI konsekvent, det skulle være muligt uden problemer, da vises teksterne normalt ikke rigtigt på tegningen da alle fonte i LCAD95 stadig bruger de normale ASCII koder. Se også under ?? ASCII é og ?? ANSI tegnproblemer.

..................

Hvis man placerer cursoren i en tekst i en FGS type 10 i Punkttabellen vises tekst koderne for første tegn i Infolinien i bunden). Dvs. hvis man vil se hvilken kode Windows returnerer for en bestemt ALT kombination, slår man alt konvertering fra, indtaster tegnet som tekst og ser koden i Punkttabellen.

....................

Jeg har lavet så brugeren selv kan styre og forandre hvilke tegnkoder der skal konverteres i LCAD95. Dette sker i INI filen, hvor man bruger T2TEGN, T2ANSI, T2ASCII, T2ASCDK eller T2DK variable. Se mere forklaring under ?? ANSI tegnproblemer.. Fx 'T2TEGN=176,248' i INI filen for T2TEGN, som kodeskifter lige når et bogstav skal udtegnes i LCAD95. Dvs. en tegnkode 176 skiftes til 248 når de skal udtegnes.

Rettet en hel del steder, bl.a. under Nye Punkter og oprettelse af punkter, så der tages bedre hensyn til brug af udefinerede koter. Når en udefineret kote indgår i en enhver beregning vil en resulterende kote blive udefineret. Der skal nok være endnu galt endnu flere steder, giv mig bare besked.

Under Avanceret - Stationering - Stationer Afsæt 'asa' kommer nu en menu og samme menu kommer under 'pl' - Afsæt ud af polylinie. Der er lavet lidt om i interne AfsætPoly funktionen, håber ikke det kan ses. Fodpunktet indsættes nu også i felt D, så man kan benytte at bytte D med anden akse til senere præsentation.

..................

STATIONER AFSÆT

Afsæt 1 station. Her behøver man ikke indtaste fodpunkt og perpend. i menuen, da der spørges om disse.

Flere stationer. Her indsættes et antal stationer med step fodpunkt.

Flere indtastet. Her indtastes fodpunkt og perpendikulær for nye punkter indtil man afslutter med ESC.

Alle stationer. Her indsættes alle stationer med fodpunkt som step ud af snappet polygonlinie indtil stop.

Brug fodpunkt. Indtast fodpunkt.

Brug perpendikulær. Indtast perpend.

Find fladekote. Hvis valgt, gælder for punkter der indsættes, at der ikke bruges en kote fra snappet polygonlinie, men i stedet beregnes en kote efter en flade over de eksisterende løse punkter på tegningen (brug gerne en Tegningsblok). Funktionen kan blive træg ved rigtigt mange fladepunkter. ... Der er også nu indlagt mulighed for at få indlagt differenskoten under Find fladekote. Se også ?? Punkter tæt på en kontrol linie?

Under Slet Punkter kan man slette en snappet polygon helt ved 'Sp'. Til forskel fra Slet Objekt, der kun sletter en polygon, der ligger samlet i Punkttabellen, bruger Slet Polygon at slette alle objekter, der snappes rundt på samme vis som ved en Arealberegning.

Flere steder er der til tider kommet en meddelelse 'Afbryd loop ved polylinie' selvom man intet har tastet eller trykket efter valg af funktion. Det skulle være rettet nu.

Under Tegningsblok kan man nu bestemme om kun / ikke punkter eller linier skal indgå i den aktive Tegningsblok. Hvis man arbejder på en tegning, kan man fx vælge 'kun punkter' hvis man vil udføre en funktion kun på tegningens punkter (FGS type 0). Hvis man derimod vil udføre funktionen på resten af tegningen, men ikke for de løse punkter vælges 'ikke punkter'.

Rettet så LCAD95 vinduet nu kan opdateres under Indlæsning af en fil. Se under ?? Maksimeret vindue er tomt?

Under Snap Punkter kan man nu nøjes med at vist et gitter, uden at cursoren snapper til gitteret, ved blot at give en negativ gitterafstand. Man kommer nu også ind i en menu Vis Gitter, når man skal vælge hvordan gitteret skal vises, og man kan nu yderligere vælge kun at vise et 1/2 eller 1/4 linie gitter. Brug af gitter kan være en behagelig hurtig erstatning i stedet for at indlægge et kvadratnet.

Udvidet og nu brug af en menu M3 Kurver 'a3ml' under M3 Vis Model, når man vil vælge, hvilke kurver der skal vises oven på en farvelagt model. Der er kommet flere punkter med i menuen bla. hvidt og HP Sort og HP Hvidt, der kan bruges som erstatning for normal sort og hvid, der har vist sig at give HP plotter problemer mindst et sted.

? Maksimeret vindue er tomt? Jeg har lige indlæst dit program og jeg håber at det løser nogle problemer for mig. Din far har i øvrigt næsten de samme skærmproblemer, som jeg beskrev sidst. Måske stammer de fra foreløbige koordinater i netberegning. Den menu ændrede du for en tid siden, men det er kun et skud fra hoften. Når jeg åbner Lcad95 uden indlæsning af fil, kommer der et lille vindue frem på skærmen. Når jeg så maksimerer dette vindue, kommer der et maksimeret vindue bagved, som er gennemsigtigt. Det lille vindue bliver stående og kan ikke aktiveres. Hvis jeg indlæser en fil samtidig med åbning, er der intet problem.

! Det har jeg kigget lidt på. Dette kan jeg også få frem, men kun hvis jeg ikke lukker den menu, man befinder sig i lige efter opstart af en tom LCAD95. Denne menu Indlæs Fil, har jeg lavet så åbnes automatisk, hvis man starter LCAD95 uden en fil. Så længe man ikke har lukket menuen, kan man åbenbart godt maksimere vinduet, dog uden at det kan vise indhold, da menuen ikke blev lukket rigtigt. Man kan ikke aktivere det lille vindue, da det ikke findes og blot vises, fordi intet er opdateret / tegnet i det store vindue. Man kan fortsætte arbejdet ved valg i en menu med Hmus i det store vindue. Det virker lidt underligt, men kommer lidt af, at LCAD95 bruger lidt speciel fast menustyring, for bedre at kunne vise hjælpen, mens man er i en menu.

... Lars: Der er en, der har skrevet om nogle skærmproblemer, så jeg i den sidste .DOC fil. Sådanne har jeg også ind imellem med LCAD, især under Observationer, kan observationsskærm billedet pludselig 20-dobles eller noget i den retning i LCAD skærm billedet. Når man så klikker i LCAD forsvinder de. Jeg skal prøve at være opmærksom på i hvilke sammenhænge det optræder. Andet er der formentlig ikke at gøre nu. Det kan i øvrigt også ske, at dialogboksen vedrørende "Indlæs fil" bliver hængende som et delbillede indenfor LCAD skærmen. Men det er især ved store filer, hvor indlæsningen tager lidt tid. Når filen er indlæst forsvinder dialogboksen helt. Sådan blot til orientering.

... Tak for indlægget. Det giver lidt nyheder, fordi du skriver, at Obsvinduet kan 20-dobles eller lign., underligt. Nu fordi LCAD vinduet ikke fyldes ud, er fordi jeg har lavet om på måden som vinduet tegnes på. Før blev brugt en automatisk Windows funktion til altid at holde baggrunden optegnet grå, men efter jeg skiftede til, at man kan styre baggrundsfarven under Opsætning, styrer LCAD95 selv at tegne også baggrunden og det sker kun når selve tegningen tegnes. Det ser ikke altid helt godt, men skal ikke betyde noget i praksis, at vinduet til tider er tomt.

... Så fandt jeg endeligt ud af det. Der blev skrevet en del om tomme vinduer og flerdobbelte vinduer som vist herover. Det var blot en lille skønhedsfejl, der låste, så LCAD95 vinduet ikke kunne opdateres under Indlæsning af en fil, uden praktisk betydning for funktionen af LCAD95 ellers.

? DOC versionsbeskrivelse kan ikke læses? Vi har Windows 98 og WordPad, men vi kan ikke læse din DOC fil. Det kunne vi heller ikke sidst. Jeg har lige talt med kollegaen hos landinspektøren i Skive. Han kunne godt læse den, men hos ham var det meste af filen fyldt med underlige tegn, som han så valgte at slette.

! Dette vil jeg studere nærmere og jeg har sendt spørgsmålet til andre. Har I ikke Word 7.0 eller nyere som tekstbehandling? Er du sikker på, I ikke har en lidt ældre Word og at du blot dobbelt klikker på DOC filen, der så springer ind i den Word version? Det kunne din og forklaring fra Jens tyde lidt på, fordi de gamle Word eller lign. vist klager over det nyere Word 7.0 format. WordPad er det lille program, der følger med Windows, og min Windows 98 WordPad klarer snildt DOC filen. Sidste versionsbeskrivelse kan også altid ses (og gemmes) i en browser ved www.landmaal.dk/lcad/lcad9632.shtml.

? Punkter tæt på en kontrol linie? Jeg står og mangler en funktion i Lcad, men det er muligt den er et eller andet sted og jeg bare ikke kan finde den. Vi har lavet nogle kontrolmålinger i 3D lasermålingen med GPS. Vi har målt 10 profiler fra kysten og ind i LCAD95. Men disse kontrol linier er ikke helt rette. De bugter sig med et par meter. Så det er ikke nok bare at trække en ret linie ud af lasermålingen og sammen ligne med. Jeg skal have trukket de punkter ud af lasermålingen der ligge x (måske 1) antal meter fra den målte kontrollinie. Jeg sender lige en stump af lasermålingen og en kontrollinie med.

...................

Så jeg mangler en funktion hvor jeg kan snappe / markere en linie med knækpunkter. Og så bede om at få de punkter der ligger max. x antal meter fra linie lagt over i en fil. Altså i princippet en funktion der trækker et profil ud af en måling. Men ikke et ret profil, men et profil der følger en linie med evt. knækpunkter.

................

For mig vil den mest logisk hører hjemme under menuen (aP) hvor man udvider med en menu "opret fra markeret linie" og så beholder de samme muligheder som når man vælger "opret fra cent. + retn." hvor man vælger en ret linie med (m og r). Det er muligt det giver problemer i nogle af de andre menupunkter, det kan jeg ikke overskue.

....................

Ellers skal den placeres i menuen (as) for her kan man snappe til en linie med knækpunkter og få beregnet perpend. til samtlige punkter og få dem puttet i kolonne d og det er vel det der skal til? Her kan jeg i hvert fald lave profilerne manuelt ved at bytte rundt på kolonnerne og lidt sortering.
..................

Jeg kan slet ikke forstå hvis jeg ikke har haft brug for sådan en funktion før, så det er muligt den findes et sted.

! Først findes ingen sådan funktion, men der er en anden ret let metode ved at Slette uden for en polygon. Markér stop af din linie og placér cursoren ved starten. Tast 'nP' og indtast 1 meter for parallellinien. Gentag med -1 meter. Nu forbinder du start og stop på de parallelle linier, så er din polygon klar. For at slette punkterne bruger du først den ny 'tKP' (for kun at slette løse punkter og ikke linien) og siden 'Shoj', så slettes alt uden for polygonen. Til sidst kan du slette din polygon ved at snappe den og taste den også ny 'Sp'.

.....................

Jeg skal lige tænke over en funktion, der kan gøre det samme.

.....................

Jeg kommer i tanke om, at du sikkert kan bruge en funktion, der finder modellens koter i samme punkter, som I har målt i et profil. Det kan laves ret simpelt ved at finde de 3 nærmeste punkter til hvert punkt og ud fra den flade beregne et ret nøjagtigt modelpunkt. Funktionen bliver dog ret sløv, hvis der findes mange modelpunkter.

... Herover har jeg brugt den ny funktion 'asa' med differens under Stationer Afsæt på dit sendte eksempel. Det viser hvor meget modellens overflade svinger fra jeres målte profil. Nu er det nok ikke så slemt som vist, fordi det ser ud til, I nogle steder har noget langt mellem jeres målte punkter (de røde mærker), hvor modellen hurtigt svinger noget mere og det giver differensen. Grafen starter først i ca. station 28 meter, fordi jeres profil starter udenfor, hvor der ikke findes modelpunkter. I eksemplet er der er brugt en differens modelkote for hver 20 cm ud af jeres profil, derefter udskrevet til en SDL fil, skiftet alle '.' med ',' i filen og indlæst direkte i Excel for visning af grafik.

? ANSI tegnproblemer. Det er længe siden jeg har "leget" med fonte, men jeg skulle bruge den lille hævede kreds der angiver grader (360º system) = alt-167. I SIMP er tegn 167 en lille hævet kreds med en streg under. Sådan vises den også i indtastningsboksen, medens tegnet i punkttabellen er den ønskede lille hævede kreds, uden streg. På skærmen kommer der et andet tegn, nemlig to lodrette streger. Jeg prøvede så at indtaste et tegn.nr. der ikke er defineret i SIMP, f.eks. 176. Det gav alligevel et tegn på skærmen. Der må derfor finde en tegnændring sted i LCAD. Det er noget du har skrevet om før, jvf. spørgsmål 340 i hjælpen. Men ifølge det svar, hvis jeg forstår det rigtigt, skulle tegn 167 vise tegn 167, men det syntes jeg altså ikke at det gør. Hvis der finder en konvertering sted, har du så en konverteringstabel?

! Jeg vil prøve med en lidt grundig gennemgang og har også lavet nogle nye ting, der kan hjælpe med disse tegnsæt. Jeg har allerede en ny hjælp (som I ikke har fået), hvor det nu er nr. 352 eller i stedet ?? ASCII é vil altid virke som link til et tidligere spørgsmål.

................

Først lidt mere om hvordan tingene hænger sammen. For at opnå den rigtige forståelse er det nemmest man først glemmer selve udseendet af de tegn numrene refererer til, og husker at alle tegn blot er numre fra 0 til 255, som først i sidste instans formes til et tegn, af den enhed der udtegner tegnet. LCAD95 arbejder stadig i ASCII internt, så alle FGS filer er fyldt med ASCII tekst. Internt sørges blot for at skifte til Windows ANSI, når tekst skal vises til brugeren og når tekst skal hentes fra fx Windows (et indtastet felt) sker en ANSI til ASCII konvertering. Dette virker helt OK.

.................

Lad os tage en tekst, der indtastes på tegningen ved 'ntt'. Der kommer et felt op som brugeren skal indtaste i. Dette felt styres helt af en intern Windows funktion og LCAD95 får blot resultatet af teksten i dette felt. Mens brugeren fylder feltet og vil indtaste et underligt tegn ved ALT og nnn, sker der det, at Windows accepterer de 'gamle' ASCII koder fx 155 for 'ø'. Men denne værdi laver Windows om til 248, dens ANSI kode for 'ø' og de 248 får LCAD95 retur. Det styres sikkert af de tastatur drivere, man vælger i Windows, og jeg skal passe på med numrene, for jeg bruger at portugisisk tastatur, og der kan måske være forskelle til jeres danske tastaturer.

..................

Nu din grad bolle kommer godt nok som du skriver. Forskellen til med og uden streg under, kommer af en forskel i den Windows font der bruges, alt efter hvor du ser teksten. Jeg kan fx se forskellen, blot cursoren kører henover i Punkttabellen. Man kan finde nogle Windows 98 tegntabeller under Start - Programmer - Tilbehør - Systemværktøjer som herover og se nogle forskelle mellem de enkelte. Man kan fx også se tastetryk for et tegn, men det passer nu ikke for godt sammen i flere programmer jeg prøvede. Grad bollen skulle være ALT-176, men det giver en '_' og ALT-248 giver nu en pæn bolle.

Nu for at finde ud af, hvor de forskellige tegn ligger i alle LCAD95 fonte, lavede jeg lige en ny funktion under Fonttabellen, hvor man kan få udtegnet alle tegn til Punkttabellen. For at skifte Font placerer man blot cursoren ved et tegn og vælger font under Ajourfør, så skiftes visning for alle tegn. Her ses SIMP tegnsættet og jeg vurderer til at grad bollen ligger som kode 248 originalt i ASCII tegnsættet.

..................

Du spurgte efter de kode konverteringer, der sker i LCAD95 og de vises herover. Jeg viser dem som et billede, så de underlige tegn altid vil vises rigtigt, uanset hvor denne tekst vises.

..................

Jeg har lavet det helt om, så brugeren (dig) selv kan styre og forandre hvilke tegnkoder der skal konverteres. Dette sker i INI filen hvor du bruger T2TEGN, T2ANSI, T2ASCII, T2ASCDK eller T2DK variable // se forklaring. Fx 'T2TEGN=176,248' i INI filen for den samme viste T2TEGN, som kodeskifter lige når et bogstav skal udtegnes i LCAD95. Dvs. en tegnkode 176 skiftes til 248 når de skal udtegnes. OK, du taster ALT-248 for at indsætte din grad bolle som tekst. Den konverterer Windows til kode 176 og placeres sådan som tekst i Punkttabellen. Så sker skiftet fra 176 til 248 nu ved udtegning, så din bolle vises rigtigt.

...................

Det var så meget nemmere, hvis bollen i stedet kunne lægges i T2ASCII, men her popper pludseligt et problem op. For 248 -> 176 (Windows) og 176 -> 248 (T2ASCII) er OK, men en T2ASCII gentagelse (kan ske flere gange) giver 248 -> 155, fordi lille 'ø' bruger samme kode 248!! Derfor fandt jeg på den helt nye T2TEGN, den eneste der styrer en konvertering lige inden udtegning, og du kan udmærket lave en anden T2TEGN eller udvide T2ASCII hvis du opretter tegnet grad bolle med en anden kode i SIMP tegnsættet / fonten.

....................

T2ASCII bruges normalt når LCAD95 skal skifte til ASCII og T2ASCDK nogle få steder fx GSI, når der skal udskrives de danske firkant parenteser i stedet. T2ANSI bruges så når en tekst skal vises til brugeren i Windows.

....................

Der findes mere hjælp til at rode med tegnsæt. Under Opsætning kan man nu helt frakoble enhver tegnkonvertering (god til at teste) og hvis man placerer cursoren i en tekst i en FGS type 10 i Punkttabellen vises koderne for første tegn i Infolinien i bunden). Dvs. hvis du vil se hvilken kode Windows returnerer for en bestemt ALT kombination, slår du alt konvertering fra, indtaster tegnet som tekst og ser koden i Punkttabellen.

....................

Disse nye muligheder gør også at det nu er muligt med komplet styring af tegnene og gør at LCAD95 kan tilpasses andre tegnsæt end lige det danske. De enkelte kan jo nu defineres i Fonttabellen, men det er en lidt træg numerisk oplevelse.

...................

Nu er det alt for besværligt for de fleste at rode med disse ting, og tegnene skal også bare vises som de indtastes, så sig bare til mig, når det kniber, så skal jeg rette tabellerne til.

... Ja, nu ville jeg egentlig have svaret lidt på din beskrivelse af fonte, men den sletning jeg foretog i et svar til dig, slettede åbenbart også i det originale brev. Men jeg havde printet det ud og det står jo også i hjælpen, så det er ok.

................

Det var en fin forklaring.

................

Det der gør det hele lidt besværligt er, at Windows laver om på sine egne koder. Jeg prøvede også at kigge på tegnoversigten i tilbehør. Herefter skal ø være Alt-248. Men det oversætter Windows til Alt-176, hvilket er den lille hævede bolle. Jeg prøvede det også i mit tekstbehandlingsanlæg. Her var resultatet det samme. Det er jo lidt forvirrende, at den tegntabel som Windows selv viser ikke kan bruges. Det hele hænger jo nok sammen med, at man har valgt dansk tastatur og dansk sprog, også i tekstbehandlingsprogrammet. Men det kunne Windows jo godt have taget højde for også.

................

Som det er nu, skal jeg finde en af mine håndbøger frem, for at finde ud af det nummer på tegnet, jeg skal indtaste for at få det vist. Det ser ud til, at den tegntabel, som Windows antager, at jeg indtaster mine "Alt" tegn efter er IBM 850, hvorefter de konverteres til Windows tegnsæt.

..................

Men det gælder jo ikke helt for SIMP, der kommer nærmest en IBM 437 D/N (PC-8 D/N). Derfor er det også en utrolig god idé med den nye funktion, hvor man kan få en udtegning af den pågældende font. Så kan man altid se, hvilke tegn man har til rådighed, og hvor de ligger.

..................

Og så har du også fået lavet det, så udtegningen kan styres. Det er også fint.

.................

Bemærk i øvrigt, at der er et lille punktum under den hævede bolle i SIMP. Det kan jeg ikke se, hvad det skal gøre godt for, så det har jeg fjernet.

.................

Bare jeg så kan huske lidt af dette til næste gang det skal bruges. Men nu kommer det jo med i hjælpen, så går det nok.

................

... Der var jeg lidt for optimistisk. Jeg skrev i det foregående brev, at jeg fjernede det lille punktum under den hævede bolle. Det gjorde jeg direkte i LCAD. Og det så også pænt ud, men det viste sig at have indflydelse på tegnene efter tegn 248. Bl.a. ² blev lidt mærkelig. Så jeg måtte omkring den gamle .FGF fil. Det virkede.

... Tak for brevet. Jeg skal se på, hvorfor du ikke umiddelbart kunne rette den lille prik i tegn 248 i SIMP fonten, det tyder på en fejl. Jeg synes også Windows er noget underlig m.h.t. til disse tegnkoder, det passer ikke med de ALT - koder de opgiver, ikke engang i deres Word eller lign. Men som du skriver, må det vel skyldes valgt tastatur m.v.

..................

En helt anden ting er, at vi i alle tider har været vant til de 8 bit i tegn (0 - 255), men min compiler (MSVC 6.0) er fyldt op med funktioner og lign. omkring Windows Unicode tekster, der fylder 16 bit / tegn. Det vil jeg nu helst ikke pille mere ved, blot man ved at Unicode eksisterer og altså bruges nogle steder. Man kan normalt kende disse tekster, hvis man ser direkte i en binær fil og der findes tekster, hvor bogstaverne er adskilt af komma eller lign. (ASCII 0).

? Opdatering af koordinater virker ikke. Nu er det et stykke tid siden, at jeg har benyttet mig af muligheden for at indlæse og opdatere koordinater, f.eks. Z koordinater på kendte punkter. Jeg kan godt huske, at indlæsningsfilen skulle være i et særligt format, og jeg mener at en .PKT fil skulle kunne bruges. Men jeg kan ikke få det til at virke. Jeg har prøvet med både .FGS, .PLG og .PKT filer. Der sker ikke noget med den eksisterende fil. I Resultater sår der blot, at de pågældende punkter ikke er fundet for opdatering. Og det er lidt mærkeligt, da de rent faktisk er der.

! Ja, der har indsneget sig en fejl. For ikke længe siden udvidede jeg til at checke en pointer som kontrol ved disse hurtige funktioner, der finder punktnumre i Punkttabellen. Som en fejl afbrydes hvis pointeren er OK og ikke omvendt. Du kan lige klare det ved at bruge en bare lidt ældre version, indtil jeg sender en ny senere i dag. Forresten kan næsten alle ASCII formater bruges nu til opdatering, men fx vist ikke FGS formatet. Hvis du mangler et format kan jeg også lægge det ind.

? Symboler og problemer med stregtykkelser. Vi er i gang med en opgave, hvor vi skal måle en masse træer ind, i forbindelse med skov og naturstyrelsens renovering af borgen ved Østergård hgd. med tilhørende park/skov mm.

....................

Vi skal på planen vise de opmålte træer med artsbestemmelse. min plan var så at vise træsignatur med fyldt kreds ved de træer som vi kan artsbestemme og træsignatur med åben kreds ved de træer vi ikke kan artsbestemme, men har indmålt, og alm. træsignatur ved de områder hvor der er skov, men som ikke skal opmåles detaljeret.

..................

Jeg har i symboltabellen kopieret signaturen for fredskov, og indsat (først i linien) "121 -10" for træer med artsbestemmelse og "121 10" for indmålte træer uden artsbestemmelse.

..................

Problemet er, at træsignatur med fyldt kreds kun kommer med utydelig linietykkelse, men træsignatur med åben kreds kommer med den definerede linietykkelse???

! Ja, der er da et problem der. Styringen af linietykkelser er ikke helt OK i forbindelse med tegning af flader, for Windows penskift i LCAD95 ved flader i symboler, har jeg åbenbart endnu ikke helt styr på. Så der sker det, at linietykkelsen nulstilles når en flade tegnes og linietykkelsen justeres så ikke korrekt i forbindelse ved efterfølgende linier efter at der tegnes en flade i et symbol.

.................

Du kan umiddelbart undgå problemet ved at placere din fyldte kreds til sidst i symbolet, så tegnes stregerne med den korrekte tykkelse som vist. Så du piller lige de '121 -10' ud af starten og sætter '125 0 0 121 -10' ind sidst i symbolet. '125 0 0' skal med fordi cursoren på dette sted ikke befinder sig i symbolets 0,0.

? Flyt en å og beregn volumen m.v. Vi har fået nyt arbejde i Skjern å, der skal vi flytte 15 km å. Jeg har fået en stor opgave der, hvor vi skal:
1. Afsætte åen pr. 20 m. med centerlinie og sidepløkker ca. 40 m. fra centerlinie.
2. Kontrol nivellere eksisterende terræn samme steder.
3. Volumenberegne hvor meget der skal graves væk (det må LCAD kunne bruges til).
4. Opmåle 12 km eksisterende å med bunddybder.
5. Beregne hvor meget der kan være i åen af opgravet fyld.
Jo, det bliver en spændende opgave, så har du et godt råd hvordan man beregner det nemmest så sig endelig til.

! Det har jeg kigget lidt på, for at give dig (og evt. andre) lidt generel vejledning:

..............

Først skal åen måles ind. Det må komme noget an på åens udseende. Hvis den er bred, skal vel begge bredder med både oppe og nede og måske midt i åen måles ind. Hvis det blot er en smal V formet å, kan man vel blot måle begge bredder ind og et sted i bunden. Hvis det er en bred å, mangler vel egentligt en funktion i LCAD95, der kan midle 2 indmålte bredder til en fælles centerlinie?

....................

Når den eksisterende å er fastlagt ved en centerlinie, er det ret nemt at lave parallel flytning og faste mellempunkter. Du markerer stop og placerer cursoren ved åens start. Nu taster du 'nP' og indtaster de 40 m (evt. negativt) parallel flytning og den nye å vises på tegningen, som du kan se på det lille fiktive eksempel.

....................

For at afsætte dine mellempunkter ud af denne, placerer du cursoren ved start af den nye å og bruger Stationer Afsæt under Avanceret 'asa'. Her indtaster du blot dit fodpunkt 20 m og vælger derefter Afsæt alle i menuen. Nu indsættes alle de punkter på tegningen hvor du skal markere med pløkker i marken.

.....................

Så skal du have beregnet nogle volumen. Det vil altid ske i 2 trin, en for den 'øverste flade' og en for den 'nederste flade' til en fiktiv kote og differensen udgør beregnet volumen.

......................

For den eksisterende å, vil i det 1. volumen kun indgå punkter langs med åens 2 bredder. Volumen beregnes nemt under Digital model under Avanceret 'ad'. Du adskiller som løse punkter alt langs de 2 bredder i en separat tegning. I samme tegning skal du have en polygon langs åens bredder lagt ind over. D.v.s. polygonen lægges over de samme punkter langs bredden, da polygonen blot skal afgrænse hvortil volumen skal beregnes og de løse punkter i samme sted bruges til at indlægge det trekantnet der beregnes volumen efter. I menuen 'ad' skal du indtaste en tilpas stor mindste forbindelsesafstand i nettet, den skal være noget større end den mindste sidelængde i din polygon. Så vælger du fx at Indsæt polygon er tilkoblet, der som kontrol skal matche din polygon rundt efter beregning.

...................

I gamle LCAD lå en volumenfunktion som umiddelbart kunne beregne volumen ved en sådan polygon rundt (de 2 bredder forbundet i enderne) og den funktion skal jeg måske have fundet frem igen.

......................

I den 2. volumenberegning for den eksisterende å medtager du blot punkter for åens bund sammen med punkter for bredden rundt. Samme polygon til afgrænsning bruges igen. Brug ALTID samme polygon rundt ved de 2 beregninger og husk altid at kontrollere at det oplyste summerede areal passer med arealet for polygonen, ellers er hele areal og volumen ikke medtaget. Differens mellem de 2 volumen vil være det volumen der kan fyldes i den gamle å.

.........................

For den nye å skal du have indmålt tilpas med punkter i terræn, hvor åen skal ligge. Igen skal du konstrueret den polygon rundt, der skal afgrænse den nye å og bruge den ved 2 stk. volumenberegning. I den ene beregning vil så indgå de målte terrænpunkter og i den anden beregning skal du blot medtage polygonen rundt langs den nye bred, MEN her for hvert punkt have givet den rigtige kote, der vil eksistere i åens bund i netop dette punkt efter åen er gravet ud. Differens mellem disse 2 volumen vil være det volumen der skal graves op.

...........................

Når du skal til at beregne, så send mig blot en kopi af dine data, så skal jeg lige kontrollere dine beregninger.

.......................

Jeg skal komme tilbage senere, for jeg vil lige prøve at lave et par ting i LCAD95, for at man lige kan beregne disse simple volumen ved en å eller fx en vej, hvor der indgår lange smalle polygoner.

............

... Nu er lavet så man ligetil kan beregne et volumen for et legeme, hvor man blot har en indmålt polygon rundt. Dette beregnes under 3D Beregning 'b3p' efter man snapper polygonen og man skal indtaste den kote som samlet volumen skal beregnes til. Denne beregning bruger du nemt, når du skal beregne volumen for den nye å, hvor du kun har punkter rundt ved kanten.

.................

Den anden forbedring er, at man nu kan bruge de punkter, der indgår i en afgrænsning rundt om det, der skal beregnes volumen for. D.v.s. du blot trækker en polygon rundt ved din indmålte å kant og beholder de frie bundpunkter inden for polygonen. Nu kan du nemt beregne volumen under Digital Terrænmodel og du markerer i menuen at afgrænsningen rundt skal indgå med punkterne og deres kote for at beregne volumen.

? DSFL udskriv og FGS type fejl? Vedhæftede fil vil ikke udlæses til DSFL. Er det Jens eller den seneste opdatering?

! 14-12-00 11:31:19 Fejl FGS type 0 efter linie

! Det må være Jens denne gang :-) I linie 25 i Punkttabellen har du en uafsluttet FGS linietype 5, hvor der kommer en FGS type 0 efter (solo punkt). Derfor melder DSFL udskriften fejl og stopper udskriften. Jeg skal se på at medtage et linienummer ved fejlen, så man nemmere kan se hvad der er galt.

? Mistet tegningen? Ved en fejltastning mistede jeg en FGS fil, som jeg havde arbejdet med i en halv time. Tegningen forsvandt, og jeg var tilbage på "skrivebordet". Vedhæftede fil, som jeg fandt i LCAD95 mappen, må være identisk med den tabte fil J11388TING.FGS. Jeg ændrede extension BRG til FGS for at åbne filen i Lcad, men det lykkedes ikke. Kan data reddes ?

! Ikke i denne fil, det er virkeligt en BRG fil, der indeholder Resultater. Du skal fundet den anden fil eller din backup, jeg kommer lige tilbage.

.............

... Når du mister en fil sådan, skal du altid først gøre en ganske bestemt ting. Der udlægges (sikkert for hver 5 minutter) en backup af den tegning du arbejder i. Den ligger altid i LCAD95 mappen og hedder LCAD95.FGS. Så den kan du altid indlæse og har højst mistet 5 minutters arbejde. Men denne backup overskrives hver gang du starter (sikkert efter 5 minutter i LCAD95 - stilles under Opsætning). Så den backup har du sikkert mistet ved at arbejde videre i LCAD95 i løbet af dagen.

.................

Der udskrives til LCAD95.LOG filen hver gang en fil gemmes og der kan du se hvilket filnavn du brugte. Start LCAD95, gå ud under Avanceret og vælg Se logfil.

................

Den BRG fil du har fundet i LCAD95 mappen, er filen hvor dine seneste Resultater ligger i fra beregninger på selve tegningen sidste gang du havde den åben.

.................

Så er der muligheden for at finde den fil du måske gemte. Hvis du virkeligt gemte den, skal den også kunne findes. Det er altid lidt vanskeligt, for til tider får man gemt i en underlig mappe eller med underligt filnavn. Så har man ret god metode under Windows Start og Søg efter ... filer. Her vælger du (Windows 98) først Drev C og * som filnavn og vælger Dato, markerer Find alle filer og Oprettet eller Ændret og Indenfor den seneste dag fx. Nu kommer en liste med disse filer og du kan sikkert finde hvilken fil det drejer sig om, træk den fx ud på skrivebordet. Hvis den ikke har filendelse FGS, ændrer til filtypenavn til FGS og ser om den OK i LCAD95.

...............

Hvis det ikke duer, er filen sikkert nok gået tabt. Det er heller ikke altid lige skidt, for hvis man er lidt overtroisk, er der sikkert en god grund til det.

? Profil Editor og ingen middelkurve? Så jeg laver en del fejlretning i profil editoren (aP) og har fundet en mindre uhensigtsmæssighed. Sommetider når målingen er for støjfyldt eller der er målt langs en skrænt eller bunden er ujævn laver jeg en manuel fejlretning ved at slette inden for polygoner og rammer. Men jeg kan ikke slå din automatiske kurvegenerering fra, og den tager en del tid, specielt da du gennemløber data to gange. Så kan du ikke lave så man kan slå den fra hvis man ikke ønsker den.

! Det kan du vist slå fra under Udjævnet Autokurve i menuen Profil Editor.

? Multibeam og vertikal korrektion. Nå, du er gået i gang kan jeg se på min post, så du må hellere lige få baggrunden for at jeg er begyndt at arbejde med den vertikale krumning. Det har så vist sig, at det er denne vertikale krumning der gør at de ikke kan lave en test sejllads der kan godkendes, for den giver en systematisk fejl så yderstråler ikke måler samme dybde som centerstrålerne og det er en del af de nøjagtighedskrav de skal overholde.

................

Denne vertikale krumning kan for øvrigt hurtig og nemt påvises med din Profil statistik. Den samme bund målt op flere gange giver den samme krumning. Problemet er at bunden ikke er plan nok til at man kan bestemme den præcise krumning. Men hvis man behandler data nok, får man en gennemsnitskrumning som er rimelig rigtig. Leverandøren har så i samarbejde med fabrikanten (dem der laver ekkoloddet) fundet ud af at der er en fejl i ekkoloddet, som gør at der ikke er 1.5 grader mellem de enkelte beam men 1.502 grader på Digi og 1.505 grader på Ekko. Hvis man korrigerer for dette kan de overholde de nøjagtighedskrav de har lovet.

................

Men jeg kan så bare ikke lide at man korrigere for fejlen på denne måde, for jeg tror ikke det er det, der giver fejlen. Jeg har prøvet at korrigere data med den nye vinkel på 1.502 / 1.505 og det giver også en pæn plan bund under skibet, men når vi kommer ud til yderstrålerne synes jeg at bunden begynder at krumme den modsatte vej og så mener jeg at krumningen skyldes noget andet. Og det kan jeg netop vise ved at bestemme hvordan denne krumning ser ud reelt. Nå, jeg skal til møde nu.

! Jeg har i en vedlagt XLS fil, set på hvad en grad korrektion betyder, som du kan se herunder.

 

... Jeg har en ide om, at den afstand man beregner (ud fra den tid lyden er om af komme fra ekkoloddet og til bunden og tilbage igen) til hvert beam kan indeholde en konstant fejl fordi man enten ikke har styr på at måle tiden helt rigtigt eller fordi man sender og modtager fra ekkoloddets "overflade" (ekkoloddet er en cylinder med en radius på 16 cm) men beregner afstanden til hver beam fra ekkoloddets centrum. Det betyder at man bliver nød til at lægge en eller anden konstant til "tidsmålingen" for at flytte målingen ind til centrum. Så hvis du hurtigt kan lave et profil hvor alle "afstandsmålingerne" indeholder en konstant afstandsfejl på fx 5, 10 eller 15 cm. kunne det være interessant at se.

... Dette kurvebillede kommer så herunder.

? AI Adobe filer? Hvordan er det nu lige at disse filer bliver tilgængelige - 00.11.12_Kortbilag3.ai og 00.11.12_Kortbilag1.ai? Åbner du dem for mig?

! Det er Adobe filer, som du skal have gang i fx Acrobat Reader for at åbne. Acrobat Reader kan hentes gratis på Internettet, sikkert på www.adobe.com. Herover kan du se et rids af hvad filerne indeholder. Har Skive kommune ikke lagt deres lokalplaner ordentlig på Internettet, så disse bilag ligger som JPG eller GIF billeder? Nå, nu fik jeg set teksten nederst i din mail, så I har filerne andet sted fra. Hvis det giver dig store problemer at finde Acrobat frem, kan jeg sikkert nok flikke fx et brugbart BMP billede sammen til dig ved lidt kopiering fra skærmen, jeg kan ikke umiddelbart se hvordan billedet kan eksporteres.